Izjava o privatnosti

"Moja Evidencija" poštuje Vašu privatnost i posvećena je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Želeli bismo da Vas upoznamo sa sledećim principima po kojima je uređena naša politika privatnosti.

Politika zaštite podataka o ličnosti

Garantujemo zaštitu podataka o ličnosti. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08, 104/09 - dr. zakon i 68/12 - odluka US i 107/12), s tim da se pojedine odredbe ovog Zakona o uslovima za obradu, kao i o pravima i obavezama u vezi sa obradom ne primenjuju na obradu podataka koji su dostupni svakome i objavljeni u javnim glasilima i publikacijama ili pristupačni u arhivama, muzejima i drugim sličnim organizacijama. Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa Zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po vas, uključujići i narušavanje vaše privatnosti. Davalac podataka ima pravo da opozove pristanak za obradu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci koje prikupljamo

Prikupljamo lične podatke kao što su ime, JMBG, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa, podatke o pravnom licu koje (dostupni na vebsajtu APR-a) samo kada nam se dobrovoljno dostave ponuđenim obrascima ili drugim načinom komunikacije, isključivo radi pružanja usluge koju je korisnik zatražio. Takođe prikupljamo podatke o korišćenju aplikacije (cookies - kolačić) i druge tehničke podatke koji nisu lične prirode, a koji nam omogućavaju da učinimo vaše posete sajtu "Moja Evidencija" lakšim i da vas prepoznamo kada se vratite na aplikaciju. Sajt obezbeđuje sigurnost podataka koje nam dostavljate putem industrijski standardizovanih fizičkih, elektronskih i upravljačkih procedura. Koristimo SSL sertifikat kako bi povećali sigurnost prenosa osetljivih podataka. Unutar aplikacije podaci se čuvaju na kontrolisanim serverima sa ograničenim pristupom.

Ostalo

Svako korišćenje sajta "Moja Evidencija" podložno je ovde opisanim uslovima i pravilima. Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem vaših ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu info@mojaevidencija.rs Sadržaj izjave o privatnosti sajta može biti promenjen u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Svaka promena izjave o privatnosti sajta "Moja Evidencija" biće objavljena na ovoj stranici.

×

Pošalji poruku