Prijava zaposlenih na obavezna osiguranja

Došlo je vreme za prijavu novog zaposlenog? Ne želite da se bavite komplikovanim procedurama u PIO fondu, RFZO-u, CROSO-u? Moja Evidencija za Vas završava sve poslove u nadležnim institucijama, brzo i sigurno! Neophodno je zaključiti Ugovor o radu sa zaposlenim. Po dogovoru, Ugovor možemo sačiniti mi umesto Vas. Ugovor o radu sačinjava se u pisanoj formi i on se zaključuje se pre stupanja zaposlenog na rad. Na osnovu jedinstvene prijave vrši se registracija osiguranika i osiguranih lica u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Predajom ovog obrasca mi obaveštavamo nadležne institucije da imate novog zaposlenog za koga ćete uplaćivati socijalne doprinose prilikom obračuna i isplate zarade dok on time ostvaruje pravo na socijalnu zaštitu (kada ode u penziju, kada se razboli, kada ostane bez posla). Prijavu na osiguranje podnosimo pre stupanja zaposlenog na rad a odjavu i promenu u roku od tri radna dana od prestanka osiguranja, odnosno od promene u osiguranju. Prava iz zdravstvene zaštite zaposleni mogu da ostvare kada im je kartica overena. Da bi to bilo ispunjeno, poslodavac je dužan da redovno uplaćuje socijalne doprinose. Pravo na zdravstvenu zaštitu imaju i članovi porodice zaposlenog. Više o prijavi članova porodice možete pročitati ovde. Takođe, penzioner koji ponovo zasnuje radni odnos ima pravo da izabere da li će prava iz zdravstvene zaštite da koristi po osnovu penzije ili ponovo zasnovanog radnog odnosa.

×

Pošalji poruku